skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zengerle, Roland xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centrifugal microfluidic system for primary amplification and secondary real-time PCR

Focke, Maximilian ; Stumpf, Fabian ; Roth, Günter ; Zengerle, Roland ; Von Stetten, Felix

Lab on a Chip, 2010, Vol.10(23), pp.3210-3212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c0lc00161a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated serial dilutions for high-dynamic-range assays enabled by fill-level-coupled valving in centrifugal microfluidics

Juelg, Peter ; Specht, Mara ; Kipf, Elena ; Lehnert, Michael ; Eckert, Cornelia ; Keller, Mark ; Hutzenlaub, Tobias ; Von Stetten, Felix ; Zengerle, Roland ; Paust, Nils

Lab on a Chip, 2019, Vol.19(13), pp.2205-2219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c9lc00092e

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Von Stetten, F
  2. Von Stetten, Felix
  3. Zengerle,Roland
  4. Von Stetten,Felix
  5. Zengerle, Roland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...