skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Equipment Design xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centrifugal microfluidic system for primary amplification and secondary real-time PCR

Focke, Maximilian ; Stumpf, Fabian ; Roth, Günter ; Zengerle, Roland ; Von Stetten, Felix

Lab on a Chip, 2010, Vol.10(23), pp.3210-3212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c0lc00161a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic vapor-diffusion barrier for pressure reduction in fully closed PCR modules

Czilwik, G. ; Schwarz, I. ; Keller, M. ; Wadle, S. ; Zehnle, S. ; Von Stetten, F. ; Mark, D. ; Zengerle, R. ; Paust, N.

Lab on a Chip, 2015, Vol.15(4), pp.1084-1091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c4lc01115e

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible thermo-pneumatic valves on centrifugal microfluidic platforms

Aeinehvand, Mohammad Mahdi ; Ibrahim, Fatimah ; Harun, Sulaiman Wadi ; Kazemzadeh, Amin ; Rothan, Hussin A. ; Yusof, Rohana ; Madou, Marc

Lab on a Chip, 2015, Vol.15(16), pp.3358-3369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c5lc00634a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Von Stetten, F
  2. Zengerle, R
  3. Madou, Marc
  4. Paust, N
  5. Mark, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...