skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Algorithms xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized.(Research Article)

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper

PLoS ONE, Nov 10, 2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Series Prediction Based on Adaptive Weight Online Sequential Extreme Learning Machine

Lu, Junjie ; Huang, Jinquan ; Lu, Feng

Applied Sciences, 2017, Vol.7(3), p.217 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20763417 ; DOI: 10.3390/app7030217

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of black-box problems using Smolyak grids and polynomial approximations

Kieslich, Chris ; Boukouvala, Fani ; Floudas, Christodoulos

Journal of Global Optimization, Aug 2018, Vol.71(4), pp.845-869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255001 ; E-ISSN: 15732916 ; DOI: 10.1007/s10898-018-0643-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrative simulation concept for extrusion blow molded plastic bottles

Michels, P ; Grommes, D ; Oeckerath, A ; Reith, D ; Bruch, O

Finite Elements in Analysis & Design, 15 October 2019, Vol.164, pp.69-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-874X ; E-ISSN: 1872-6925 ; DOI: 10.1016/j.finel.2019.06.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grommes, D
  2. Hamelryck, Thomas
  3. Paulsen, Jonas
  4. Paluszewski, Martin
  5. Borg, Mikael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...