skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types

Portela, Mc ; Pronovost, Pj ; Woodcock, T ; Carter, P ; Dixon - Woods, M

BMJ Quality and Safety, 01 May 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003620

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Portela, Margareth Crisóstomo
  2. Dixon - Woods, M
  3. Carter, P
  4. Woodcock, T
  5. Portela, Mc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...