skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Raffinement H-P xóa ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichissement des interpolations d'éléments finis en utilisant des méthodes sans maillage

Huerta, Antonio ; Fernández-Méndez, Sonia ; Díez, Pedro

ESAIM. Mathematical Modelling and Numerical Analysis, Nov 2002, Vol.36(6), pp.1027-1042 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 12903841 ; DOI: 10.1051/m2an:2003004

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diez, P
  2. Fernández-Méndez, S.
  3. Díez, P.
  4. Huerta, A
  5. Fernández-Méndez, Sonia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...