skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of isotropic turbulence degeneration based on the large-eddy method

Abdibekov, U. ; Zhumagulov, B. ; Zhakebayev, D. ; Zhubat, K.

Mathematical Models and Computer Simulations, 2013, Vol.5(4), pp.360-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2070-0482 ; E-ISSN: 2070-0490 ; DOI: 10.1134/S2070048213040029

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Simulation of thermal flows by lattice Boltzmann method on the CUDA computational platform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of thermal flows by lattice Boltzmann method on the CUDA computational platform

Zhakebayev, D. B. ; Karzhaubayev, K. K. ; Moisseyeva, E. S. ; Tsoy, N. V.

International Journal of Mathematics and Physics, 2018, Vol.9(2), pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22187987 ; E-ISSN: 24095508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26577/ijmph.2018.v9i2.253

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...