skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, 2011, Vol.230(8), pp.3035-3061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2011.01.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin/Finite-Element Method for the Serre Equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Journal of Scientific Computing, 2014, Vol.61(1), pp.166-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-014-9823-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process.(Report)

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid B. ; Shokin, Yuri I.

Ocean Modelling, Oct, 2012, Vol.56, p.43(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the reflection of solitons of the nonlinear Schrodinger equation

Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 8, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the reflection of solitons of the nonlinear Schrodinger equation

Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1602.04424

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relevance of the dam break problem in the context of nonlinear shallow water equations

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2010 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.3934/dcdsb.2010.13.799

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive modeling of shallow fully nonlinear gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Mitsotakis, Dimitrios

RIMS Kokyuroku (2015), Vol. 1947, pp. 45-65

Arxiv ID: 1411.7754

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical balance laws for fully nonlinear and weakly dispersive water waves

Kalisch, Henrik ; Khorsand, Zahra ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, 15 October 2016, Vol.333, pp.243-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2016.03.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 25 May 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive modeling of shallow fully nonlinear gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 16, 2015

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peregrine's system revisited

Durán, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 8, 2018

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1007/978-3-319-78193-8_1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. I: Derivation and mathematical properties

Durán, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, 15 January 2019, Vol.388, pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2018.11.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error estimates for Galerkin approximations of the Serre equations

Antonopoulos, Dimitrios ; Dougalis, Vassilios ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1701.00668

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for Boussinesq type equations

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2011

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the nonlinear dynamics of the traveling-wave solutions of the Serre system

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Carter, John

Wave Motion, April 2017, Vol.70, pp.166-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2016.09.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative modified Serre–Green–Naghdi equations with improved dispersion characteristics

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, April 2017, Vol.45, pp.245-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-5704 ; E-ISSN: 1878-7274 ; DOI: 10.1016/j.cnsns.2016.10.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves

Dougalis, Vassilios ; Duran, Angel ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 7, 2017

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive wave runup on non-uniform shores

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 6, 2011

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20671-9_41

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for Boussinesq type equations

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Proceedings of Colloque EDP-Normandie, 2010

Arxiv ID: 1101.1728

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume methods for unidirectional dispersive wave models

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 3, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1002/fld.3681

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (31)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (5)
 2. 2010đến2011  (11)
 3. 2012đến2013  (4)
 4. 2014đến2016  (9)
 5. Sau 2016  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (52)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mitsotakis, Dimitrios
 2. Dutykh, Denys
 3. Mitsotakis, D.
 4. Dutykh, D.
 5. Katsaounis, Theodoros

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...