skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chromatin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ChIP-Seq tools and web server: a resource for analyzing ChIP-seq and other types of genomic data

Ambrosini, Giovanna ; Dreos, René ; Kumar, Sunil ; Bucher, Philipp

BMC genomics, 18 November 2016, Vol.17(1), pp.938 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 27863463 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChIPseek, a web-based analysis tool for ChIP data

Chen, Ting-Wen ; Li, Hsin-Pai ; Lee, Chi-Ching ; Gan, Ruei-Chi ; Huang, Po-Jung ; Wu, Timothy H ; Lee, Cheng-Yang ; Chang, Yi-Feng ; Tang, Petrus

BMC genomics, 30 June 2014, Vol.15, pp.539 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 24974934 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-539

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

dbHiMo: a web-based epigenomics platform for histone-modifying enzymes

Choi, Jaeyoung ; Kim, Ki-Tae ; Huh, Aram ; Kwon, Seomun ; Hong, Changyoung ; Asiegbu, Fred O ; Jeon, Junhyun ; Lee, Yong-Hwan

Database : the journal of biological databases and curation, 2015, Vol.2015, pp.bav052 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; PMID: 26055100 Version:1 ; DOI: 10.1093/database/bav052

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudio genomico de la region critica del cromosoma 21 asociada con el sindrome de Down.(Report)

Montoya, Julio Cesar ; Soto, Juliana ; Satizabal, Jose Maria ; Sanchez, Adalberto ; Garcia, Felipe

Colombia Medica, Jan-March, 2011, Vol.42(1), p.26(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pancreatic islet enhancer clusters enriched in type 2 diabetes risk-associated variants

Pasquali, Lorenzo ; Gaulton, Kyle J ; Rodríguez-Seguí, Santiago A ; Mularoni, Loris ; Miguel-Escalada, Irene ; Akerman, İldem ; Tena, Juan J ; Morán, Ignasi ; Gómez-Marín, Carlos ; van de Bunt, Martijn ; Ponsa-Cobas, Joan ; Castro, Natalia ; Nammo, Takao ; Cebola, Inês

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C-State: an interactive web app for simultaneous multi-gene visualization and comparative epigenetic pattern search.(Report)

Sowpati, Divya Tej ; Srivastava, Surabhi ; Dhawan, Jyotsna ; Mishra, Rakesh K

BMC Bioinformatics, Sept 13, 2017, Vol.18(Suppl 10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-017-1786-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome biology, 04 October 2018, Vol.19(1), pp.151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 30286773 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (2)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chang, Yi-Feng
 2. Dhawan, Jyotsna
 3. Wang, Ting
 4. Jeon, Junhyun
 5. Ambrosini, Giovanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...