skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faculty development and educational technology: Xavier University-general electric partnership Encourages Instructional Technology in the classroom

Cagle, Julie A. B. ; Hornik, Steven

T H E Journal (Technological Horizons In Education), Oct, 2001, Vol.29(3), p.92(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-592X

Truy cập trực tuyến

2
Do Chickering and Gamson's Seven Principles Also Apply to Online MBAs?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Chickering and Gamson's Seven Principles Also Apply to Online MBAs?

Arbaugh, J. B. (Ben) ; Hornik, Steven

The Journal of Educators Online, 7/2006, Vol.3(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1547500X ; DOI: http://dx.doi.org/10.9743/JEO.2006.2.4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Technology Does Not Support Learning: Conflicts Between Epistemological Beliefs and Technology Support in Virtual Learning Environments

Hornik, Steven ; Johnson, Richard ; Wu, Yu

Journal of Organizational and End User Computing, Apr-Jun 2007, Vol.19(2), pp.23-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15462234 ; E-ISSN: 15465012 ; DOI: 10.4018/joeuc.2007040102

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of paradigm development and course level on performance in technology-mediated learning environments.(Report)

Hornik, Steven ; Saunders, Carol Stoak ; Li, Yuzhu ; Moskal, Patsy D. ; Dzuiban, Charles D.

Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, Annual, 2008, Vol.11, p.35(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-9684

Truy cập trực tuyến

5
An empirical examination of factors contributing to the creation of successful e-learning environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical examination of factors contributing to the creation of successful e-learning environments

Johnson, Richard D. ; Hornik, Steven ; Salas, Eduardo

International Journal of Human-Computer Studies, 5/2008, Vol.66(5), pp.356-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2007.11.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice.(Report)

Hornik, Steven ; Denoyelles, Aimee ; Chen, Baiyun

TechTrends: For Leaders in Education & Training, 2016, Vol.60(5), p.503(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; DOI: 10.1007/s11528-016-0108-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hornik, Steven
  2. Hornik, S
  3. Johnson, Richard D
  4. Johnson, R.D.
  5. Chen, Baiyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...