skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pajon, Sandra xóa MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family

Vasseur, Estelle ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Pajon, Sandra ; Fornarino, Simona ; Crouau-Roy, Brigitte ; Quintana-Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 11/15/2011, 11/15/2011, Vol.20(22), pp.4462-4474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddr377

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laval, G.
  2. Crouau-Roy, B.
  3. Patin, Etienne
  4. Pajon, Sandra
  5. Vasseur, Estelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...