skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Năm xuất bản: Sau 1966 xóa Chủ đề: Imperialism xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Patrizia Piozzi

Trans/Form/Ação, 01 January 1983, Vol.6, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-539X ; DOI: 10.1590/S0101-31731983000100004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O socialismo como alternativa global Socialism as a global alternative

Pablo González Casanova

Estudos de sociologia (Araraquara, Brazil), 01 May 2007, Vol.6(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-0144 ; E-ISSN: 1982-4718

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primeira encruzilhada da democracia brasileira: os casos de Rui Barbosa e de Joaquim Nabuco

Lynch, Christian Edward Cyril

Revista de Sociologia e Política, 01 August 2008, Vol.16(suppl), pp.113-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9873 ; E-ISSN: 1678-9873 ; DOI: 10.1590/S0104-44782008000300009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Piozzi, Patrizia
  2. Christian Edward Cyril
  3. Patrizia
  4. Piozzi
  5. Christian Edward Cyril Lynch

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...