skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Infiniband xóa Chủ đề: Computers xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable transparent checkpoint-restart of global address space applications on virtual machines over infiniband

Villa, Oreste ; Krishnamoorthy, Sriram ; Nieplocha, Jarek ; Brown, Jr, David

Proceedings of the 6th ACM conference on computing frontiers, 18 May 2009, pp.197-206

ISBN: 9781605584133 ; ISBN: 1605584134 ; DOI: 10.1145/1531743.1531776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural simulations on multi-core architectures

Eichner, Hubert ; Klug, Tobias ; Borst, Alexander

Frontiers in Neuroinformatics, Jul 9, 2009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625196 ; DOI: 10.3389/neuro.11.021.2009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Borst, A.
  2. Marc-Oliver Gewaltig
  3. Brown, Jr, David
  4. Nieplocha, Jarek
  5. Villa, O.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...