skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Davies, Morgan xóa Chủ đề: Geology xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die oxidative Fällung von Thallium bei alkalischen pH-Werten zur Behandlung von bergbaubeeinflusstem Wasser ; La precipitación oxidative de talio a pH alcalina para el tratamiento de agua impactada por la minería ; 碱性pH值条件下铊氧化沉淀法处理采矿影响废水
The Oxidative Precipitation of Thallium at Alkaline pH for Treatment of Mining Influenced Water

Davies, Morgan ; Figueroa, Linda ; Wildeman, Thomas ; Bucknam, Charles

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0349-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wildeman, Thomas
  2. Davies, M.
  3. Wildeman, T.
  4. Davies, Morgan
  5. Figueroa, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...