skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Recycled Materials xóa Tất cả các phiên bản Portland Cement xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling waste materials in geopolymer concrete

Mohajerani, Abbas ; Suter, David ; Jeffrey-Bailey, Tristan ; Song, Tianyang ; Arulrajah, Arul ; Horpibulsuk, Suksun ; Law, David

Clean Technologies and Environmental Policy, Apr 2019, Vol.21(3), pp.493-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618954X ; E-ISSN: 16189558 ; DOI: 10.1007/s10098-018-01660-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical and microstructural properties of cement pastes with rice husk ash coated with carbon nanofibers using a natural polymer binder.(Report)

Farzadnia, Nima ; Bahmani, Sayed Hessam ; Asadicd, Afshin ; Hosseini, Soraya

Construction and Building Materials, June 30, 2018, Vol.175, p.691(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuiidmat.2018.04.227

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycled waste glass as fine aggregate replacement in cementitious materials based on Portland cement.(Report)(Statistical data)

Rashad, Alaa M.

Construction and Building Materials, Dec 15, 2014, Vol.72, p.340(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.08.092

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miled, Karim
  2. Suter, David
  3. Roy, P.K.
  4. Law, D
  5. Law, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...