skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Vinoski, Steve xóa Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New features for CORBA 3.0: despite its original flexibility and applicability to various environments, CORBA evolves to remain viable as a standard for distributed object-oriented applications

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, Oct, 1998, Vol.41(10), p.44(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vinoski, Steve

theo chủ đề:

  1. Computer Programming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...