skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Annan Humaniora xóa Tất cả các phiên bản Sau 2008 xóa Tất cả các phiên bản Field Work xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Doing Fieldwork in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Fieldwork in China

Heimer, Maria ; Thøgersen, Stig;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Reference Library

ISBN: 9788791114977 ; ISBN: 8791114977

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thøgersen, Stig
  2. Heimer, Maria
  3. Nias - Nordic Institute of Asian Studies
  4. Thogersen, Stig
  5. Nordiska Ministerrådet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...