skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Human Media Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Behaviour in Police Interviews: Relating Data to Theories

Bruijnes, Merijn ; Linssen, Johannes Maria ; op den Akker, Hendrikus J.A. ; Theune, Mariet ; Wapperom, Sjoerd ; Broekema, Chris ; Heylen, Dirk K.J. ; D'Errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Vinciarelli, Alessandro ; Vincze, Laura; Human Media Interaction ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

ISBN: 978-3-319-14080-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual analysis of social signals: the importance of clarifying terminology

Mehu, Marc ; D’Errico, Francesca ; Heylen, Dirk

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.6(3), pp.179-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0091-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...