skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Theoretical Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Lie symmetrical basic integral variable relation and a new conservation law for generalized Hamiltonian systems

Luo, Shao-Kai ; Li, Zhuang-Jun ; Peng, Wang ; Li, Lin

Acta Mechanica, 2013, Vol.224(1), pp.71-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5970 ; E-ISSN: 1619-6937 ; DOI: 10.1007/s00707-012-0733-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations

Liu, L ; Zhang, Y ; T J Hughes ; Scott, M A ; Sederberg, T W; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sederberg, T W
  2. Li, Zhuang-Jun
  3. Peng, Wang
  4. T J Hughes
  5. Li, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...