skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual analysis of social signals: the importance of clarifying terminology

Mehu, Marc ; D’Errico, Francesca ; Heylen, Dirk

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.6(3), pp.179-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0091-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social signals: a framework in terms of goals and beliefs

Poggi, Isabella ; D'Errico, Francesca

Cognitive processing, October 2012, Vol.13 Suppl 2, pp.427-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1612-4790 ; PMID: 22797857 Version:1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social signals: from theory to applications

Poggi, Isabella ; D'Errico, Francesca ; Vinciarelli, Alessandro

Cognitive processing, October 2012, Vol.13 Suppl 2, pp.389-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1612-4790 ; PMID: 22893010 Version:1

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...