skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Government xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Banciu, R.I. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORD STREAM 2 and its Soft Power - an Unfolding Playground for European Union

Banciu, Roxana

Romanian Journal of European Affairs, Jun 2016, Vol.16(2), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (1)
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roxana Ioana Banciu
  2. Banciu, Roxana
  3. Banciu, R.I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...