skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Soil Contamination xóa Tác giả/ người sáng tác: Viklander, Maria xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Water and Sediment from Gully Pots

Karlsson, Kristin ; Viklander, Maria

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2008, Vol.188(1-4), pp.271-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-007-9543-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metal Removal in Cold Climate Bioretention

Muthanna, Tone ; Viklander, Maria ; Gjesdahl, Nina ; Thorolfsson, Sveinn

Water, Air and Soil Pollution, Jul 2007, Vol.183(1-4), pp.391-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-007-9387-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Snow Quality in Two Swedish Municipalities - Luleå and Sundsvall

Reinosdotter, Karin ; Viklander, Maria

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2005, Vol.167(1-4), pp.3-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-8635-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Viklander, M
  2. Viklander, Maria
  3. Karlsson, Kristin
  4. Muthanna, Tone M.
  5. Reinosdotter, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...