skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Tussie, Diana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global conversation: rethinking IPE in post-hegemonic scenarios *

Tussie, Diana ; Riggirozzi, Pia

Contexto Internacional, Sep-Dec 2015, Vol.37(3), pp.1041-1068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292015000300009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pia Riggirozzi
  2. Riggirozzi, Pia
  3. Tussie, Diana
  4. Diana Tussie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...