skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Nhan đề tạp chí: Revista Brasileira de Politíca Internacional xóa Tác giả/ người sáng tác: Haibin, Niu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging global partnership: Brazil and China

Haibin, Niu

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2010, Vol.53(spe) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haibin, Niu
  2. Niu Haibin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...