skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Memory and Theory in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and Theory in Eastern Europe

Blacker, Uilleam ;Etkind, Alexander ;Fedor, Julie;; Blacker, Uilleam ; Etkind, Alexander ; Fedor, Julie

E-ISBN: 9781137322067 E-ISBN: 1137322063 DOI: 10.1057/9781137322067 ISBN: 9781137322050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. Palgrave Connect  (1)
  3. Dawsonera  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blacker, Uilleam
  2. Fedor, Julie
  3. Etkind, Alexander

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...