skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Housesitting the wild side. (short story)

Ray, David

Chicago Review, Spring-Summer, 1995, Vol.41(2-3), p.107(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3696

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Voice of Authority: The Local Accomplishment of Authoritative Discourse in Live News Broadcasts

Raymond, Geoffrey

Discourse Studies, August 2000, Vol.2(3), pp.354-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4456 ; DOI: 10.1177/1461445600002003005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting, Pasting, Fabricating: Late 18th-Century Travelogues and their German Translators between Legitimacy and Imaginary Nations

Tautz, Birgit

German Quarterly, Spring 2006, Vol.79(2), pp.155-III [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00168831 ; E-ISSN: 17561183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hundred fires.(Short story)

Farquhar, Polly

Prairie Schooner, Fall, 2006, Vol.80(3), p.93(15)

ISSN: 0032-6682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Things of Civilization, the Matters of Empire: Representing Jemmy Button*

Mayer, Ruth

New Literary History, Spring 2008, Vol.39(2), pp.193-215,370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00286087 ; E-ISSN: 1080661X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site-Specific: Virtual Refinishing in Contemporary Rhetorical Practice

Janangelo, Joseph

College Composition and Communication, Dec 2009, Vol.61(2), pp.297-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; E-ISSN: 19399006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dear Shorty.(Short story)

Chuculate, Eddie

The Kenyon Review, Wntr, 2010, Vol.32(1), p.9(37) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-075X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivory.(Short story)

Williams, Evan Morgan

The Kenyon Review, Spring, 2010, Vol.32(2), p.161(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-075X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From The Correspondence of Paul Celan and Ilana Shmueli

Anonymous

The American Poetry Review, Jan/Feb 2011, pp.25-38

ISSN: 03603709 ; E-ISSN: 21624984

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sitting Ducks.(Special Issue: Ireland)(Short story)

Murray, Kathleen (Irish writer)

Prairie Schooner, Winter, 2011, Vol.85(4), p.161(8)

ISSN: 0032-6682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (1)
  2. 2000đến2005  (1)
  3. 2006đến2007  (2)
  4. 2008đến2009  (2)
  5. Sau 2009  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...