skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Chủ đề: Homogenizing Treatment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and microhardness of directionally solidified and heat-treated Nb-Ti-Si based ultrahigh temperature alloy

Guo, Hai-Sheng ; Guo, Xi-Ping

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1283-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60854-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of high temperature treatments on microstructure of Nb-Ti-Cr-Si based ultrahigh temperature alloy

Guo, Bao-Hui ; Guo, Xi-Ping

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(8), pp.1710-1716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60919-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, Xp
  2. Guo, X.-P.
  3. Guo, Xi-Ping
  4. Guo, Bh
  5. Guo, H.-S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...