skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Aliens xóa Tác giả/ người sáng tác: Kibria, Nazli xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'new Islam' and Bangladeshi youth in Britain and the US

Kibria, Nazli

Ethnic and Racial Studies, 01 February 2008, Vol.31(2), pp.243-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701337593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kibria, Nazli
  2. Kibria, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...