skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Kanade, Takeo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transactions on Aspect-Oriented Software Development III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Aspect-Oriented Software Development III

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Rashid, Awais ; Aksit, Mehmet

Series ISSN: 1861-3027 ; ISBN: 978-3-540-75161-8 ; E-ISBN: 978-3-540-75162-5 ; DOI: 10.1007/978-3-540-75162-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Towards Trustworthy Elections: New Directions in Electronic Voting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Trustworthy Elections: New Directions in Electronic Voting

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Ryan, Peter Y. A. ;Benaloh, Josh ;Kutylowski, Miroslaw ;Adida, Ben;; Chaum, David ; Jakobsson, Markus ; Rivest, Ronald ; Ryan, Peter ; Benaloh, Josh ; Kutylowski, Miroslaw ; Adida, Ben

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-12979-7 ; E-ISBN: 978-3-642-12980-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12980-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Transactions on Data Hiding and Multimedia Security V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Data Hiding and Multimedia Security V

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Shi, Yun

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-14297-0 ; E-ISBN: 978-3-642-14298-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-14298-7

Toàn văn sẵn có

4
Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part II

Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-23770-6 ; E-ISBN: 978-3-642-23771-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23771-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Transactions on Computational Collective Intelligence VI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence VI

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Nguyen, Ngoc

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-29355-9 ; E-ISBN: 978-3-642-29356-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29356-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Information Security and Cryptology: 7th International Conference, Inscrypt 2011, Beijing, China, November 30 – December 3, 2011. Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Security and Cryptology: 7th International Conference, Inscrypt 2011, Beijing, China, November 30 – December 3, 2011. Revised Selected Papers

Wu, C.-K. ; Yung, M. ; Lin, D.;; Wu, Chuan-Kun ; Yung, Moti ; Lin, Dongdai

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-34703-0 ; E-ISBN: 978-3-642-34704-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-34704-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Methodologies and Technologies for Networked Enterprises: : Adaptive Infrastructures for Decentralised Organisations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodologies and Technologies for Networked Enterprises: : Adaptive Infrastructures for Decentralised Organisations

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Ghezzi, Carlo ;Tanca, Letizia ;Zimeo, Eugenio;; Anastasi, Giuseppe ; Bellini, Emilio ; Nitto, Elisabetta ; Ghezzi, Carlo ; Tanca, Letizia ; Zimeo, Eugenio

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31738-5 ; E-ISBN: 978-3-642-31739-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31739-2

Toàn văn sẵn có

8
Transactions on Rough Sets XV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Rough Sets XV

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Peters, James ; Skowron, Andrzej

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31902-0 ; E-ISBN: 978-3-642-31903-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31903-7

Toàn văn sẵn có

9
Language, Culture, Computation. Computational Linguistics and Linguistics: Essays Dedicated to Yaacov Choueka on the Occasion of His 75th Birthday, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, Culture, Computation. Computational Linguistics and Linguistics: Essays Dedicated to Yaacov Choueka on the Occasion of His 75th Birthday, Part III

Dershowitz, Nachum ;Nissan, Ephraim;; Dershowitz, Nachum ; Nissan, Ephraim

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-45326-7 ; E-ISBN: 978-3-642-45327-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-45327-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Engineering Secure Future Internet Services and Systems: Current Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Secure Future Internet Services and Systems: Current Research

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Martinelli, Fabio;; Heisel, Maritta ; Joosen, Wouter ; Lopez, Javier ; Martinelli, Fabio

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-07451-1 ; E-ISBN: 978-3-319-07452-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-07452-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Language, Culture, Computation.: Essays Dedicated to Yaacov Choueka on the Occasion of His 75th Birthday, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, Culture, Computation.: Essays Dedicated to Yaacov Choueka on the Occasion of His 75th Birthday, Part II

Dershowitz, Nachum ;Nissan, Ephraim;; Dershowitz, Nachum ; Nissan, Ephraim

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-45323-6 ; E-ISBN: 978-3-642-45324-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-45324-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Wireless Algorithms, Systems, and Applications: 9th International Conference, WASA 2014, Harbin, China, June 23-25, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Algorithms, Systems, and Applications: 9th International Conference, WASA 2014, Harbin, China, June 23-25, 2014. Proceedings

Cai, Z. ; Wang, C. ; Cheng, S. ; Wang, H. ; Gao, H.;; Cai, Zhipeng ; Wang, Chaokun ; Cheng, Siyao ; Wang, Hongzhi ; Gao, Hong

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-07781-9 ; E-ISBN: 978-3-319-07782-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-07782-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Web Information Systems Engineering – WISE 2015: 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1–3, 2015, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Information Systems Engineering – WISE 2015: 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1–3, 2015, Proceedings, Part II

Nyberg, Roger G. ; Yella, Siril ; Gupta, Narendra K. ; Dougherty, Mark;; Wang, Jianyong ; Cellary, Wojciech ; Wang, Dingding ; Wang, Hua ; Chen, Shu-Ching ; Li, Tao ; Zhang, Yanchun

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-26186-7 ; E-ISBN: 978-3-319-26187-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26187-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention — MICCAI 2015: 18th International Conference Munich, Germany, October 5—9, 2015, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention — MICCAI 2015: 18th International Conference Munich, Germany, October 5—9, 2015, Proceedings, Part III

Miccai,Verfasserin;; Navab, Nassir ; Hornegger, Joachim ; Wells, William ; Frangi, Alejandro

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-24573-7 ; E-ISBN: 978-3-319-24574-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Transactional Memory. Foundations, Algorithms, Tools, and Applications: COST Action Euro-TM IC1001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactional Memory. Foundations, Algorithms, Tools, and Applications: COST Action Euro-TM IC1001

Guerraoui, Rachid ;Romano, Paolo;; Guerraoui, Rachid ; Romano, Paolo

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-14719-2 ; E-ISBN: 978-3-319-14720-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14720-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2015 Poznań, Poland, September 14–18, 2015. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2015 Poznań, Poland, September 14–18, 2015. Proceedings

Tpdl,Verfasserin;; Kapidakis, Sarantos ; Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-24591-1 ; E-ISBN: 978-3-319-24592-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24592-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (1)
  2. 2010đến2010  (2)
  3. 2011đến2011  (1)
  4. 2012đến2014  (8)
  5. Sau 2014  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...