skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: Journal of economic integration xóa Chủ đề: Economics -- Economic policy -- Trade policy xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Multilateralism in a higgledy-piggledy Trading System

Jovanović, Miroslav ; Damnjanović, Jelena

Journal of Economic Integration, Mar 2015, pp.29-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; E-ISSN: 19765525 ; DOI: 10.11130/jei.2015.30.1.29

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. ECONIS (ZBW)  (1)
  4. JSTOR Archival Journals  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...