skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Comparison of Performance, Efficiency, and Task Solution Strategies in Real, Virtual and Dual Reality Environments

Raber, Frederic ; Krüger, Antonio ; Kahl, Gerrit; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.390-408 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_31

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

HoverSpace

Lubos, Paul ; Ariza, Oscar ; Bruder, Gerd ; Daiber, Florian ; Steinicke, Frank ; Krüger, Antonio; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9298(Part III), pp.259-277 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9_17

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...