skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback

Bolopion, Aude ; Cagneau, Barthélemy ; Redon, Stephane ; Régnier, Stéphane

Journal of molecular graphics & modelling, September 2010, Vol.29(2), pp.280-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-4243 ; PMID: 20727801 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2010.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

iBET: Immersive visualization of biological electron-transfer dynamics

Nakano, C Masato ; Moen, Erick ; Byun, Hye Suk ; Ma, Heng ; Newman, Bradley ; Mcdowell, Alexander ; Wei, Tao ; El-Naggar, Mohamed Y

Journal of molecular graphics & modelling, April 2016, Vol.65, pp.94-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-4243 ; PMID: 26955008 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2016.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive GPU-accelerated force calculation for interactive rigid molecular docking using haptics

Iakovou, Georgios ; Hayward, Steven ; Laycock, Stephen D

Journal of molecular graphics & modelling, September 2015, Vol.61, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-4243 ; PMID: 26186491 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2015.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qgui: A high-throughput interface for automated setup and analysis of free energy calculations and empirical valence bond simulations in biological systems

Isaksen, Geir Villy ; Andberg, Tor Arne Heim ; Åqvist, Johan ; Brandsdal, Bjørn Olav

Journal of Molecular Graphics and Modelling, July 2015, Vol.60, pp.15-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1093-3263 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2015.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular modeling and identification of novel glucokinase activators through stepwise virtual screening

Behera, Pabitra Mohan ; Behera, Deepak Kumar ; Satpati, Suresh ; Agnihotri, Geetanjali ; Nayak, Sanghamitra ; Padhi, Payodhar ; Dixit, Anshuman

Journal of molecular graphics & modelling, April 2015, Vol.57, pp.122-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-4243 ; PMID: 25723349 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2015.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrafast shape recognition: evaluating a new ligand-based virtual screening technology

Ballester, Pedro J ; Finn, Paul W ; Richards, W Graham

Journal of molecular graphics & modelling, April 2009, Vol.27(7), pp.836-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-4243 ; PMID: 19188082 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2009.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CTViz: A tool for the visualization of transport in nanocomposites

Beach, Benjamin ; Brown, Joshua ; Tarlton, Taylor ; Derosa, Pedro A.

Journal of Molecular Graphics and Modelling, May 2016, Vol.66, pp.168-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1093-3263 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2016.03.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Newman, Bradley
  2. Nayak, Sanghamitra
  3. Redon, Stephane
  4. Dixit, Anshuman
  5. Beach, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...