skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Een goede kleine koloniale mogendheid' : Nederland, Nieuw-Guinea en de Europese tweede koloniale bezetting in Afrika en Melanesië (ca. 1930-1962)

Stol, B.J.; Hellema, Duco ; Segers, Mathieu ; Raben, Remco ; University Utrecht

2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit

Merlijn Olnon

De Zeventiende Eeuw: Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief, 01 May 2013, Vol.29(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2212-7402 ; DOI: 10.18352/dze.8456

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europese veiligheid onder druk : Een oproep tot een pan-Europese dialoog

Crump, L.C.

Atlantisch Perspectief, 2017, Vol.41(1), p.21

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederland-België: de Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940

Hellema, Duco ; Coolsaet, Rik ; Stol, Bart

2011

Toàn văn sẵn có

5
Vrede als nevendoel Amerika, Europa en het Midden-Oosten
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vrede als nevendoel Amerika, Europa en het Midden-Oosten

van Leeuwen, Marianne

E-ISBN 904851391X ; E-ISBN 9056296612 ; E-ISBN 9789048513918 ; E-ISBN 9789056296612

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (1)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hellema, Duco
 2. Van Leeuwen, Marianne
 3. University Utrecht
 4. Crump, L.C.
 5. Leeuwen, Marianne Van

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...