skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Singh, Harpreet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a mobile-based learning management system for incorporating employment demands: Case context of an Australian University

Singh, Harpreet ; Miah, Shah

Education and Information Technologies, 2019, Vol.24(2), pp.995-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-018-9816-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentiment Analysis of Health Care Tweets: Review of the Methods Used

Mohammad, Saif ; Hilscher, Rainer ; Hernández, Tania ; Larsen, Mark ; Singh, Harpreet ; Gohil, Sunir ; Vuik, Sabine ; Darzi, Ara; Eysenbach, Gunther (editor)

JMIR Public Health and Surveillance, 2018, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2369-2960 ; DOI: 10.2196/publichealth.5789 ; PMCID: 5938573 ; PMID: 29685871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting Money Where the Mouths Are: The Relation Between Venture Financing and Electronic Word-of-Mouth

Aggarwal, Rohit ; Gopal, Ram ; Gupta, Alok ; Singh, Harpreet

Information Systems Research, Sep 2012, Vol.23(3), pp.976-992,1081-1082,1084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Various Methods for Association Rule Mining

Singh, Harpreet ; Saini, Munish ; Dhir, Renu

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2012, Vol.3(3)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and utilization of the colorectal and pancreatic neoplasm virtual biorepository: An early detection research network initiative

Amin, Waqas ; Singh, Harpreet ; Dzubinski, Lynda Ann ; Schoen, Robert E ; Parwani, Anil V

Journal of Pathology Informatics, 2010, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2153-3539 ; E-ISSN: 2153-3539 ; DOI: 10.4103/2153-3539.70831 ; PMCID: 2956178 ; PMID: 21031013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An informatics supported web-based data annotation and query tool to expedite translational research for head and neck malignancies.(Technical advance)(Report)

Amin, Waqas ; Kang, Hyunseok P. ; Egloff, Ann Marie ; Singh, Harpreet ; Trent, Kerry ; Ridge - Hetrick, Jennifer ; Seethala, Raja R. ; Grandis, Jennifer ; Parwani, Anil V.

BMC Cancer, Nov 13, 2009, Vol.9, p.396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2407

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An informatics supported web-based data annotation and query tool to expedite translational research for head and neck malignancies.(Technical advance)(Report)

Amin, Waqas ; Kang, Hyunseok P. ; Egloff, Ann Marie ; Singh, Harpreet ; Trent, Kerry ; Ridge - Hetrick, Jennifer ; Seethala, Raja R. ; Grandis, Jennifer ; Parwani, Anil V.

BMC Cancer, Nov 13, 2009, Vol.9, p.396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2407

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An informatics supported web-based data annotation and query tool to expedite translational research for head and neck malignancies

Amin, Waqas ; Kang, Hyunseok P ; Egloff, Ann Marie ; Singh, Harpreet ; Trent, Kerry ; Ridge-Hetrick, Jennifer ; Seethala, Raja R ; Grandis, Jennifer ; Parwani, Anil V

BMC Cancer, 2009, Vol.9, p.396-396 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2407 ; DOI: 10.1186/1471-2407-9-396 ; PMCID: 2780457 ; PMID: 19912644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, Harpreet
  2. Amin, Waqas
  3. Parwani, Anil V.
  4. Trent, Kerry
  5. Kang, Hyunseok P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...