skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Oroz, Elena xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in blue staging the nation: The gendered articulation of the ‘New State’ in early Francoist propaganda documentaries

Oroz, Elena

Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, April 2013, Vol.5(1), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-1898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oroz, Elena
  2. Oroz, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...