skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jansson, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?

Jansson, David; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen

Political Geography, 2018, Vol. 64, pp. 83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The head vs. the gut: Emotions, positionality, and the challenges of fieldwork with a Southern nationalist movement

Jansson, David

Geoforum, 2010, Vol.41(1), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2009.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal orientalism in America: W.J. Cash’s The Mind of the South and the spatial construction of American national identity

Jansson, David R.

Political Geography, 2003, Vol.22(3), pp.293-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/S0962-6298(02)00098-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Geoforum  (1)
  2. Political geography  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...