skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Menjívar, Cecilia xóa Nhan đề tạp chí: Ethnography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bound by inequality: The social capital of older Asians and Latinos in Phoenix, Arizona

Fukui, Haruna M ; Menjívar, Cecilia

Ethnography, December 2015, Vol.16(4), pp.416-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-1381 ; E-ISSN: 1741-2714 ; DOI: 10.1177/1466138114565550

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fukui, H.M.
  2. Menjívar, Cecilia
  3. Menjívar, C.
  4. Fukui, HM
  5. Menjivar, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...