skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nuclear medicine and biology xóa Chủ đề: Radiation Dosage xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RadNuc: A graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a 137Cs irradiator

Pasternack, Jordan B. ; Howell, Roger W.

Nuclear Medicine and Biology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-8051 ; DOI: 10.1016/j.nucmedbio.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Howell, Roger W.
  2. Howell, R.W.
  3. Pasternack, Jordan B.
  4. Pasternack, J.B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...