skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rahmatullah Fatahi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Graphic User Interface correspondence with Ellis Information Seeking behavior Model

Muhammad Azami ; Rahmatullah Fatahi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2010, Vol.25(2), pp.247-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rahmatullah Fatahi
  2. Muhammad Azami

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...