skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88.778  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chatbots introduce conversational user interfaces.(control-shift)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, Jan-Feb, 2017, Vol.41(1), p.56(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Vijayan, Jaikumar

Computerworld, Aug 9, 2004, Vol.38(32), p.28

ISSN: 00104841

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unit Testing the UI

Jordan Vinarub

Dr. Dobb's Journal, Aug 2007, Vol.32(8), pp.40-41,44-45

ISSN: 1044789X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eclipse Visual Editor

Orme, David ; Winchester, Joe ; Mendel, Gili

Dr. Dobb's Journal, Jan 2006, Vol.31(1), pp.73-75

ISSN: 1044789X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get Vocal about Self-Service.(designing efficient voice user interfaces )

Christoph Mosing

Multichannel Merchant, Dec 1, 2006, Vol.23(12)

ISSN: 1554-8961

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMEDIATE MODE GUIS

Barrett, Sean

Game Developer, Sep 2005, Vol.12(8), pp.34-36

ISSN: 1073922X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six Things I Think I Think About UIs

Monash, Curt

Computerworld, Apr 10, 2006, Vol.40(15), p.40

ISSN: 00104841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOW TO DEVELOP A USER INTERFACE THAT YOUR REAL USERS WILL LOVE

Phillips, Donald

Computers in Libraries, Sep 2012, Vol.32(7), pp.6-8,10,14-15

ISSN: 10417915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terrible user interface design.(My Opinion On....)

Murray, Charles J.

Design News, 2014, Vol.69(12), p.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a search user interface for a digital library

Davis, Lynne

Journal of the American Society for Information Science and Technology, April 2006, Vol.57(6), pp.788-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.20293

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE DEVICE USER INTERFACES EVOLVE

Audiotex Update, Jun 1, 2015, Vol.27(6)

ISSN: 10455795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using cross-evaluation to evaluate interactive QA systems.(question-answering)(Report)

Ying Sun ; Kantor, Paul B. ; Morse, Emile L.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Sept, 2011, Vol.62(9), p.1653-1665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beautiful interfaces. From user experience to user interface design

Bollini, Letizia

The Design Journal, 28 July 2017, Vol.20, sup.1, p.89-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-6925 ; E-ISSN: 1756-3062 ; DOI: 10.1080/14606925.2017.1352649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EVER-EVOLVING APPLIANCE USER INTERFACE

Porter, Stephen

Appliance Design, May 2011, Vol.59(5), pp.13-15

ISSN: 15525937 ; E-ISSN: 23281219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture sensors revolutionize user interface control: lower-power active gesture sensors provide a variety of benefits to a number of applications that outweigh the burdens of implementation and adoption.(TECHNOLOGY FEATURE: GESTURE SENSORS)

Jacobs, Dan

Wireless Design & Development, 2015, Vol.23(3), p.14(3)

ISSN: 1076-4240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic help in user interfaces for information retrieval

Brajnik, Giorgio ; Mizzaro, Stefano ; Tasso, Carlo ; Venuti, Fabio

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, Vol.53(5), pp.343-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.10035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customized User Interfaces, More Satisfied Drivers

Massonié, Dominique

Wireless Design & Development, Sep/Oct 2016, Vol.24(5), pp.10-11

ISSN: 10764240

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-process model approach to improve user interface usability

Ju, Boryung ; Gluck, Myke

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Aug 2005, Vol.56(10), p.1098 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.20201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient decision-making modes and causes: a preliminary investigation.(Report)

Kantor, Paul B. ; Bullinger, Jonathan M. ; Gal, Cecilia S.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, July, 2012, Vol.63(7), p.1339-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OSs are leaving the user out of user interfaces.(OPINION)

Vaughan - Nichols, S. J.

Computerworld, Dec 3, 2012, Vol.46(22), p.34(1)

ISSN: 0010-4841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 88.778  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.996)
 2. Toàn văn trực tuyến (31.175)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (88)
 2. 1981đến1989  (1.495)
 3. 1990đến1998  (17.958)
 4. 1999đến2008  (29.344)
 5. Sau 2008  (39.893)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (55.744)
 2. Tin tức  (23.647)
 3. Tài nguyên văn bản  (7.289)
 4. Bình xét khoa học  (1.356)
 5. Khác  (674)
 6. Trang Web  (48)
 7. Kỷ yếu hội nghị  (10)
 8. Sách  (3)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (88.759)
 2. French  (12)
 3. German  (8)
 4. Spanish  (8)
 5. Romanian  (3)
 6. Korean  (2)
 7. Chinese  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Dutch  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Palenchar, Joseph
 3. Breeding, Marshall
 4. Daly, James
 5. Tenopir, Carol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...