skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.420.613  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The European Minority Rights Regime
The European Minority Rights Regime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime

ISBN0-230-23646-4;ISBN1-349-31452-8;ISBN9786613381309;ISBN0-230-35922-1;ISBN1-283-38130-3

Truy cập trực tuyến

2
Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination
Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination

ISBN0-275-97353-0;ISBN9786610373796;ISBN1-280-37379-2;ISBN0-313-01214-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to language policy : theory and method

Ricento Thomas

Malden, MA : Blackwell Pub., 2006. - (306.44 INT 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report / Adalah, the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority Rule and Minority Rights

Truy cập trực tuyến

6
On minority rights
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

ISBN1-84464-214-3;ISBN1-84464-213-5

Truy cập trực tuyến

7
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

ISBN0-521-84229-8;ISBN0-521-60317-X;ISBN1-107-16335-8;ISBN0-511-26493-3;ISBN0-511-26565-4;ISBN0-511-31737-9;ISBN0-511-48923-4;ISBN1-280-74969-5;ISBN0-511-26336-8;ISBN0-511-26417-8

Truy cập trực tuyến

8
The Minority Rights Revolution
The Minority Rights Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Revolution

ISBN0-674-01618-1;ISBN0-674-00899-5;ISBN0-674-04373-1

Truy cập trực tuyến

9
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

ISBN3-319-08875-0;ISBN3-319-08876-9

Truy cập trực tuyến

10
A Dialogical Concept of Minority Rights
A Dialogical Concept of Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dialogical Concept of Minority Rights

ISBN90-04-31203-X;ISBN90-04-31204-8

Truy cập trực tuyến

11
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the National Question in Nigeria

ISBN3-319-50629-3;ISBN3-319-50630-7

Truy cập trực tuyến

12
Privileged Minorities : Syrian Christianity, Gender, and Minority Rights in Postcolonial India
Privileged Minorities : Syrian Christianity, Gender, and Minority Rights in Postcolonial India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privileged Minorities : Syrian Christianity, Gender, and Minority Rights in Postcolonial India

ISBN0-295-74382-4;ISBN0-295-74383-2

Truy cập trực tuyến

13
Human Rights and Minority Rights in the European Union
Human Rights and Minority Rights in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Minority Rights in the European Union

ISBN0-415-49125-8;ISBN0-415-63148-3;ISBN1-136-95399-X;ISBN9786612656293;ISBN0-203-84924-8;ISBN1-136-95400-7;ISBN1-282-65629-5

Truy cập trực tuyến

14
Language and minority rights : ethnicity, nationalism and the politics of language
Language and minority rights : ethnicity, nationalism and the politics of language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and minority rights : ethnicity, nationalism and the politics of language

ISBN0-8058-6307-9;ISBN0-8058-6306-0;ISBN9786613901866;ISBN1-136-83707-8;ISBN1-283-58941-9;ISBN0-203-83254-X

Truy cập trực tuyến

15
Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics

ISBN0-472-10820-4

Truy cập trực tuyến

16
Courthouse Democracy and Minority Rights : Same-Sex Marriage in the States
Courthouse Democracy and Minority Rights : Same-Sex Marriage in the States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courthouse Democracy and Minority Rights : Same-Sex Marriage in the States

ISBN0-19-998217-1;ISBN1-299-70874-9;ISBN0-19-998239-2

Truy cập trực tuyến

17
Direct Democracy and Minority Rights : A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States
Direct Democracy and Minority Rights : A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights : A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States

ISBN0-415-53743-6;ISBN0-415-53744-4;ISBN0-203-10934-1;ISBN1-136-26935-5;ISBN1-283-94238-0

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peoples under threat

Truy cập trực tuyến

19
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

ISBN92-64-09825-9;ISBN92-64-16800-1

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal on minority and group rights

ISSN1385-4879

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.420.613  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (31.217)
 2. 1958đến1972  (7.923)
 3. 1973đến1987  (28.748)
 4. 1988đến2003  (215.357)
 5. Sau 2003  (1.132.421)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.325.999)
 2. German  (3.489)
 3. Undetermined  (2.813)
 4. Spanish  (2.222)
 5. French  (2.155)
 6. Portuguese  (1.035)
 7. Chinese  (799)
 8. Italian  (203)
 9. Korean  (164)
 10. Japanese  (132)
 11. Norwegian  (130)
 12. Turkish  (117)
 13. Czech  (106)
 14. Dutch  (102)
 15. Lithuanian  (95)
 16. Polish  (93)
 17. Hebrew  (66)
 18. Arabic  (60)
 19. Russian  (56)
 20. Romanian  (48)
 21. Croatian  (44)
 22. Slavic (Other)  (33)
 23. Hungarian  (33)
 24. Danish  (32)
 25. Slovenian  (29)
 26. Catalan  (29)
 27. Slovak  (20)
 28. Bosnian  (16)
 29. Thai  (14)
 30. Serbo-Croatian  (10)
 31. Greek  (9)
 32. Malay  (6)
 33. Hindi  (6)
 34. Finnish  (6)
 35. Persian  (5)
 36. Tibetan  (4)
 37. Basque  (3)
 38. Vietnamese  (2)
 39. Welsh  (2)
 40. Icelandic  (2)
 41. Bengali  (2)
 42. Yiddish  (2)
 43. Macedonian  (2)
 44. Georgian  (2)
 45. Armenian  (1)
 46. Maori  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. UN
 2. Onu
 3. Kymlicka, Will
 4. Modood, Tariq
 5. Verkuyten, Maykel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...