skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Cendan, Juan C. xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual patient simulations and optimal social learning context: a replication of an aptitude-treatment interaction effect

Johnson, Teresa R ; Lyons, Rebecca ; Kopper, Regis ; Johnsen, Kyle J ; Lok, Benjamin C ; Cendan, Juan C

Medical teacher, June 2014, Vol.36(6), pp.486-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1466-187X ; PMID: 24738550 Version:1 ; DOI: 10.3109/0142159X.2014.890702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal learning in a virtual patient simulation of cranial nerve palsies: the interaction between social learning context and student aptitude

Johnson, Teresa R ; Lyons, Rebecca ; Chuah, Joon Hao ; Kopper, Regis ; Lok, Benjamin C ; Cendan, Juan C

Medical teacher, 2013, Vol.35(1), pp.e876-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1466-187X ; PMID: 22938679 Version:1 ; DOI: 10.3109/0142159X.2012.714884

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lyons, Rebecca
  2. Kopper, Regis
  3. Cendan, Jc
  4. Johnson, Teresa R.
  5. Lyons, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...