skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản Schreiber, Falk xóa Tất cả các phiên bản Journal of Integrative Bioinformatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Developments of the MetaCrop Information System for Facilitating Systems Biological Approaches

Hippe Klaus ; Colmsee Christian ; Czauderna Tobias ; Grafahrend-Belau Eva ; Junker Björn H ; Klukas Christian ; Scholz Uwe ; Schreiber Falk ; Weise Stephan

Journal of Integrative Bioinformatics, 01 December 2010, Vol.7(3), pp.147-155 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2010-125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schreiber, F.
  2. Scholz, U.
  3. Grafahrend-Belau, Eva
  4. Schreiber, Falk
  5. Colmsee, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...