skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản International Relations xóa Tất cả các phiên bản Latin America xóa Tất cả các phiên bản National Identity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A América do Sul no discurso diplomático brasileiro South America and Brazilian diplomacy: shifting identities

Luís Cláudio Villafañe G. Santos

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2005, Vol.48(2), pp.185-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; E-ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cabaretistas and Indias Bonitas : Gender and Representations of Mexico in the Americas during the Cárdenas Era *

Kiddle, Amelia M

Journal of Latin American Studies, 2010, Vol.42(2), pp.263-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X ; E-ISSN: 1469-767X ; DOI: 10.1017/S0022216X10000441

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Diplomacy: Communication and the Origins of International Order. By Robert F. Trager. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 300p. $94.99 cloth, $34.99 paper.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy: Communication and the Origins of International Order. By Robert F. Trager. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 300p. $94.99 cloth, $34.99 paper.

Tarar, Ahmer

Perspectives on Politics, 12/2018, Vol.16(4), pp.1218-1220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1537592718002992

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada's entry into the OAS: change and continuity in Canadian identity.(Over the transom)

Cros, Laurence

International Journal, Summer, 2012, Vol.67(3), p.725(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Books Received; Books Received; Books Received

Journal of Latin American Studies, Aug 2005, Vol.37(3), pp.659-665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective *

Onuki, Janina ; Mouron, Fernando ; Urdinez, Francisco

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.433-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE POLITICS AND SEMIOTICS OF THE SMALLEST ICONS OF POPULAR CULTURE: Latin American Postage Stamps

Child, Jack

Latin American Research Review, 2005, Vol.40(1), pp.108-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278 ; DOI: 10.1353/lar.2005.0003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and 'Latin America'

Bethell, Leslie

Journal of Latin American Studies, Aug 2010, Vol.42(3), pp.457-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X1000088X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (2)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...