skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Immigration xóa Tác giả/ người sáng tác: Brownsword, Roger xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familial citizenship and familial violence: Legalized Families in the Era of Bordered Globalization

Boyd, Susan

International Journal of Law in Context, Vol.15(2), pp.229-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17445523 ; E-ISSN: 17445531 ; DOI: 10.1017/S174455231900017X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old age in an era of migrant elder care: Legalized Families in the Era of Bordered Globalization

Kohn, Nina

International Journal of Law in Context, Vol.15(2), pp.234-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17445523 ; E-ISSN: 17445531 ; DOI: 10.1017/S1744552319000193

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brownsword, Roger
  2. Kim, Suzanne A
  3. Kohn, Nina
  4. Lifshitz, Shahar
  5. Ergas, Yasmine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...