skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Immigrant & Refugee Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Jamil, Hikmet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 01 October 2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2012.717826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health and Treatment Response among Iraqi Refugees as Compared to Other Non-War Exposed Arab Immigrants: A Pilot Study in Southeast Michigan

Jamil, Hikmet ; Ventimiglia, Matthew ; Makki, Hyder ; Arnetz, Bengt B

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 29 November 2010, Vol.8(4), pp.431-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2010.522470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jamil, H.
  2. Jamil, Hikmet
  3. Arnetz, Bengt B.
  4. Arnetz, Bengt
  5. Ventimiglia, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...