skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Soil Properties xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Soils And Sediments xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation and toxicity of lead, influenced by edaphic factors: using earthworms to study the effect of Pb on ecological health

Wijayawardena, M. ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Soils and Sediments, 2017, Vol.17(4), pp.1064-1072 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1439-0108 ; E-ISSN: 1614-7480 ; DOI: 10.1007/s11368-016-1605-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wijayawardena, M A. Ayanka
  2. Wijayawardena, Maayanka
  3. Megharaj, Mallavarapu
  4. Megharaj, M
  5. Wijayawardena, M. A. Ayanka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...