skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Bjog-An International Journal Of Obstetrics And Gynaecology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Conde-Agudelo, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel biomarkers for the prediction of the spontaneous preterm birth phenotype: a systematic review and meta-analysis

Conde-Agudelo, A ; Papageorghiou, A T ; Kennedy, S H ; Villar, J

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, August 2011, Vol.118(9), pp.1042-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 21401853 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.02923.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis

Conde-Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, January 2015, Vol.122(1), pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 25236870 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.13096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, E O ; Ioannou, C ; Conde-Agudelo, A ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, April 2014, Vol.121(5), pp.556-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24387345 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Villar, J.
  2. Papageorghiou, At
  3. Kennedy, Sh
  4. Kennedy, S.H.
  5. Papageorghiou, A.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...