skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Soil Properties xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Espr - Environmental Science And Pollution Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying statistical relationships between commonly used in vitro models for estimating lead bioaccessibility

Yan, Kaihong ; Dong, Zhaomin ; Liu, Yanju ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(7), pp.6873-6882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5947-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Yanju
  2. Liu , Yanju
  3. Dong, Zhaomin
  4. Naidu , Ravi
  5. Dong, Zm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...