skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kaveri, Srini V xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases

Galeotti, Caroline ; Kaveri, Srini V ; Bayry, Jagadeesh; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

International Immunology, 2017, Vol.29(11), pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxx039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Galeotti, C
  2. Bayry, J
  3. Kaveri, Srini V.
  4. Bayry, Jagadeesh
  5. Hal-Upmc, Gestionnaire

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...