skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Cell Differentiation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three RNA Binding Proteins Form a Complex to Promote Differentiation of Germline Stem Cell Lineage in Drosophila (RNA-Binding Proteins and Germline Differentiation)

Chen, Di ; Wu, Chan ; Zhao, Shaowei ; Geng, Qing ; Gao, Yu ; Li, Xin ; Zhang, Yang ; Wang, Zhaohui; Fuller, Margaret T. (Editor)

2014, Vol.10(11), p.e1004797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Costa Rica  (1)
 2. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. PLoS  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Zhaohui
 2. Chen, Di
 3. Gao, Yu
 4. Wu, Chan
 5. Fuller, Margaret T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...